Arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschiktheid

De financiële gevolgen bij arbeidsongeschiktheid zijn aanzienlijk, helemaal voor een zelfstandige! Als werknemer bent u van overheidswege nog enigszins verzekerd, met de komst van de WIA (opvolger WAO) is dit echter wederom versoberd!

Zelfstandige

Vroeger was er nog een kleine basisuitkering via de WAZ, tegenwoordig kan een zelfstandige nergens meer op terugvallen. Zelf regelen is hier het devies!

Dit valt niet mee, belangrijke punten zijn bijv. wat de gewenste hoogte van de uitkering is, wanneer deze dient in te gaan en bij welk percentage arbeidsongeschiktheid. Wij kunnen u hier uitstekend bij helpen, te meer daar wij ook de kennis hebben van de net zo belangrijke voorwaarden en kwaliteit/uitkeringsdegelijkheid van maatschappijen.

Werknemer

De eerste twee jaar dat u niet werkt, ontvangt u als basis een ziekengelduitkering van 70% van uw jaarinkomen. Veelal wordt dit 1 en soms zelfs 2 jaar door de werkgever aangevuld tot tot 100%.

Na twee jaar valt u in de WIA (Wet werk en inkomen naar Arbeidsvermogen)

Werknemers die na 2 jaar ziekte meer dan 35% arbeidsongeschikt zijn, kunnen een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA) krijgen. De WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) bestaat uit 2 regelingen. De regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) is er voor wie nog gedeeltelijk kan werken. Mensen die helemaal niet meer kunnen werken, krijgen een IVA-uitkering, de Inkomensvoorziening Volledig en duurzaam arbeidsongeschikten.

WGA-uitkering voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten

De Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) is bedoeld voor werknemers die gedeeltelijk of tijdelijk arbeidsongeschikt zijn. Uitgangspunt is dat de werknemer zo veel mogelijk blijft werken. Als aanvulling op de eigen inkomsten zijn er verschillende uitkeringen.

WGA: 3 soorten uitkeringen

Binnen de WGA zijn er 3 soorten uitkeringen: de loongerelateerde uitkering, de loonaanvullingsuitkering en de vervolguitkering. Welke WGA-uitkering iemand krijgt, hangt af van de situatie.

Loongerelateerde WGA-uitkering

Voor de loongerelateerde WGA-uitkering gelden 2 voorwaarden:

 • Werknemers kunnen door ziekte 65% of minder van hun oude loon verdienen.
 • Zij hebben in 26 van de laatste 36 weken voordat ze ziek werden, nog gewerkt.

De loongerelateerde uitkering is gebaseerd op het vroegere loon, het arbeidsverleden en het eventuele huidige loon. Hoe meer iemand verdient met werken, hoe hoger het totale inkomen.

WGA loonaanvullingsuitkering

Een loonaanvullingsuitkering is voor mensen die geen loongerelateerde uitkering (meer) krijgen. Daarnaast moeten zij voldoen aan 2 voorwaarden:

 • Zij zijn tussen 35% en 80% arbeidsongeschikt.
 • Zij verdienen ten minste 50% van wat zij kunnen verdienen.

WGA vervolguitkering

Een WGA-vervolguitkering is voor mensen die geen loongerelateerde uitkering (meer) krijgen en die voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Zij zijn tussen 35% en 80% arbeidsongeschikt.
 • Zij verdienen minder dan 50% van wat zij kunnen verdienen.

Hoogte WGA-uitkeringen

Een WGA-uitkering is een aanvulling op de eigen inkomsten uit werk. De werknemer zorgt zelf voor het deel dat hij nog wel kan verdienen. Het uitgangspunt van de WGA is: hoe meer iemand werkt, hoe hoger het inkomen wordt. Op de site van het UWV staan rekenhulpen waarmee iemand zelf de hoogte van elke WGA – uitkering kan berekenen.

Minder dan 35% arbeidsongeschikt

Werknemers die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn en dus nog 65% of meer kunnen verdienen van hun loon, krijgen geen arbeidsongeschiktheidsuitkering. Zij blijven in principe gewoon in dienst bij hun werkgever. Bijvoorbeeld in een aangepaste functie of met een aangepaste werkplek. Mocht dit toch niet mogelijk zijn, dan kan de werkgever na 2 jaar een ontslagvergunning aanvragen en gaan de regels van de Werkloosheidswet of de Wet werk en bijstand gelden.

IVA-uitkering voor volledig arbeidsongeschikten

De Inkomensvoorziening Volledig en duurzaam Arbeidsongeschikten (IVA) regelt een uitkering voor mensen die niet meer kunnen werken en weinig kans hebben op herstel. Zij zijn volledig arbeidsongeschikt als zij niet meer dan 20% van het laatstverdiende loon kunnen verdienen.

IVA-uitkering voor onbepaalde tijd

Werknemers die volledig arbeidsongeschikt zijn en die (waarschijnlijk) niet meer beter kunnen worden, hebben recht op inkomensbescherming. Zij krijgen tot de AOW-Leeftijd een IVA-uitkering, als ze aan de voorwaarden blijven voldoen. Mensen met een IVA-uitkering hoeven niet actief op zoek te gaan naar werk.

Weer aan het werk na IVA-uitkering

Wanneer iemand toch voldoende herstelt om weer (gedeeltelijk) te gaan werken, kan dit natuurlijk altijd. Het UWV gaat dan de situatie opnieuw bekijken. Mogelijk krijgt hij dan recht op een WGA-Uitkering, die de inkomsten uit werk aanvult.

Hoogte IVA-uitkering

De IVA-uitkering bedraagt 75% van het laatstverdiende loon. Hieraan is wel een maximum verbonden: het maximumdagloon.

WAO

De WAO (Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering) geldt alleen nog voor degenen die op 1 januari 2006 al een WAO-uitkering ontvingen en die voor minimaal 15% arbeidsongeschikt zijn verklaard. Sinds 2006 vallen arbeidsongeschikten meestal onder de WIA, niet meer onder de WAO.

Verschillende WAO-uitkeringen

De WAO kent 2 soorten uitkeringen:

 • Loondervingsuitkering 
  Deze uitkering is gebaseerd op het gemiddelde dagloon in het jaar voorafgaand aan de arbeidsongeschiktheid. Alleen mensen die 33 jaar of ouder zijn, kunnen in aanmerking komen voor deze uitkering. De duur van deze uitkering hangt af van de leeftijd waarop iemand arbeidsongeschikt is geraakt.
 • Vervolguitkering
  Deze uitkering is gebaseerd op het vervolgdagloon. De vervolguitkering kan in principe doorlopen tot uw AOW-Leeftijd.

De hoogte van beide uitkeringen is ook afhankelijk van het percentage waarvoor iemand is afgekeurd: de arbeidsongeschiktheidsklasse.

Maak vrijblijvend een afspraak. Ook als u wilt weten of uw bestaande arbeidsongeschiktheidsverzekering voldoet aan uw wensen.