Kosten hypotheekadvies second opinion aankoop woning

Hypotheek in verband met aankoop woning

Het realiseren van een hypotheek die totaal aan uw wensen is aangepast binnen de voorwaarden van de geldverstrekker en de fiscale grenzen , is een proces die in 5 stappen is onder te verdelen, namelijk :

Stap 1 :

Kennismakingsgesprek – De kosten hiervan zijn voor onze rekening

Het kennismakingsgesprek, zijnde een prettig gesprek waar we vragen naar uw wensen , we uw persoonlijke financiële situatie in kaart brengen, uw behoeften en risicobereidheid. Wij geven hier uitgebreid uitleg over, verder wat we allemaal voor u kunnen en zullen betekenen. We leggen dit vast in een klantenprofiel en willen ons ook een beeld vormen van uw kennis en ervaring met complexe financiële producten.

Dit gesprek kan plaatsvinden bij voorkeur op ons kantoor in Voorburg. Desgewenst kunnen wij bij u thuis een kennismakingsgesprek hebben tijdens kantooruren of na werktijd. De tijdsduur van het gesprek zal ongeveer 1 a 2 uur duren naar gelang er aanvullende vragen van uw kant zijn.

Het is ook mogelijk om per mail de 1ste kennismaking te realiseren. Wij zullen hiervoor ongeveer 1 uur werkzaamheden voor onze kosten nemen aangezien het meer tijd met zich meebrengt om alles per mail op te schrijven dan het advies mondeling te bespreken.

Stap 2 : Vervolgtraject – Opdracht tot dienstverlening , analyseren en berekenen

Na het in kaart brengen van uw persoonlijke situatie, uw wensen voor nu en in de toekomst, voeren wij een zorgvuldige analyse uit en maken berekeningen van alle
risico’s die u kan lopen. Aan de hand van deze gegevens vormen zich de contouren van de financiële constructie. Vervolgens maken wij een eerste selectie van mogelijke producten die aansluiten op uw wensen. In deze fase lichten wij de mogelijkheden toe en geven aan wat, naar ons oordeel, de voor- en nadelen zijn. Hiermee scherpen wij uw klantprofiel verder aan en maken deze definitief.

Door wijzigingen in 2009, wettelijk en door aanbieders van financiele producten, dient beloning tussen u en ons rechtstreeks plaats te vinden. Wij vragen u in deze begrijpelijkerwijs een intentieverklaring te tekenen, onze werkzaamheden zijn hier reeds omvangrijk en zeer informatief. Het advies is dan reeds zeer waardevol in het verdere aankoopproces.

Wij beiden u een tweetal mogelijkheden aan , te weten :

– € 250,- direct te voldoen voor de aanvangskosten. Deze aanvangskosten bestaan uit 5
uur werkzaamheden zoals het opstellen van berekeningen/selecties maken/advies geven
en aanvullende werkzaamheden zoals eventueel inschakelen
taxateur/bouwkundige/notaris selectie maken ed. Na deze werkzaamheden zullen wij u
vragen om u tevreden bent en of u verder van onze diensten gebruik wenst te maken.
Wij zullen u ,in overleg met u,  een aanbod doen van een eenmalig bedrag te betalen. De
totale kosten die wij rekenen voor een hypotheekadvies zal liggen tussen de € 1.500,- en
€ 2.500,– naar gelang het aantal uren en de complexiteit van de dienstverlening. De
aanvangstkosten zullen hiermee worden verrekend en voor zover het is mee te
financieren met de hypotheekkosten worden verrekend bij de sleuteloverdracht bij de
notaris. Indien er een tekort blijkt voor het betalen van onze kosten bij de notaris, dan
zullen wij u na de sleuteloverdracht bij de notaris vragen om het restant binnen 2 weken
aan ons te betalen.

OF

– U betaalt direct de totale kosten voor onze dienstverlening zoals hierboven besproken en
heeft het voordeel dat u niet direct uit eigen geld onze kosten betaald en deze voor zover
deze kunnen worden meegefinancierd in de hypotheek bij de notaris betaald. Indien er een tekort blijkt voor het betalen van onze kosten bij de notaris, dan zullen wij u na de sleuteloverdracht bij de notaris vragen om het restant binnen 2 weken aan ons te betalen.

Voor alle kosten van de totale hypotheek diensten  zoals oversluiten hypotheek, verhoging hypotheek e.d.  verwijzen wij u naar het menu welke u in het menu structuur hieronder zult vinden met de naam : Alle tarieven dienstverlening.

Stap 3  : Advies

Op basis van de inventarisatie, analyses en berekeningen komen wij uiteindelijk tot een concreet totaaladvies. Bij dit advies motiveren wij uiteraard welke specifieke financiële producten naar ons oordeel het beste aansluiten bij uw wensen en financiële mogelijkheden. Daarnaast geven we aan bij welke aanbieder en tegen welke voorwaarden deze kunnen worden afgesloten. Ons advies en de motivatie leggen we voor u vast in een adviesrapport.

Stap 4 :  Bemiddeling

Wij verzorgen graag de aanvragen en de administratieve afhandeling van de gewenste producten voor u. Op die manier kunnen wij ervoor zorgen dat de door ons geadviseerde constructie ook op correcte wijze door de bank of verzekeringsmaatschappij wordt uitgevoerd.

Stap 5 : Nazorg

Wij blijven u ondersteunen, ook nadat het financiële product is afgesloten. Desgewenst kunnen wij u assisteren met het invullen van de Voorlopige Aanvraag (voorheen Voorlopige Teruggave) bij de Belastingdienst voor het in mindering brengen van de te betalen hypotheekrente en eenmalige aftrekbare hypotheekkosten. U kunt met al je vragen over het afgesloten product bij ons terecht. Verandert er iets in uw persoonlijke situatie? Dan is het mogelijk dat dit van invloed is op het door ons geadviseerde financiële product. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie, spreken wij af hoe wij u hierbij kunnen adviseren. Wij bieden u ook Servicepakketten aan, waarbij u doorlopend gebruik kunt maken van onze dienstverlening.

Bovenstaand adviesproces hanteren wij als leidraad. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie geven wij nader invulling aan deze stappen.

Welke aanbieders en producten kunnen wij u bieden?

Wij kunnen voor u bemiddelen bij vele zorgvuldig geselecteerde aanbieders van financiële producten, zoals banken, verzekeraars, pensioenfondsen en vermogensbeheerders. Er is dus een ruim assortiment aan producten en aanbieders voor handen. Wij zijn volledig vrij in onze advisering en behartigen uitsluitend uw belangen. Op geen enkele wijze zijn wij verplicht om producten te bemiddelen bij één bepaalde aanbieder. Dit is geheel anders dan een bank u kan bieden, die zal alleen hun eigen produkten kunnen aanbieden. Het zou wel erg toevallig zijn als deze bank in alle opzichten het beste produkt kan aanbieden.Geen enkele aanbieder heeft eigendomsrechten en/of zeggenschap in ons kantoor.

Overige kosten aan derden

Er kunnen naast kosten voor onze dienstverlening, ook nog kosten door andere partijen bij u in rekening worden gebracht. Denk hierbij aan kosten voor een taxatierapport, een bouwkundige keuring, bankgarantie in verband met het betalen van de waarborgsom en notariskosten. Deze moet u zelf betalen. In de meeste gevallen worden deze kosten opgenomen in de financieringsopzet die wij met u bespreken. De kosten worden daardoor veelal betaald vanuit de hypotheek en afgerekend na afloop van het adviestraject, bij de notaris.
U krijgt van de aanbieder waar uw producten worden ondergebracht periodiek een overzicht van de betreffende producten en de te betalen bedragen. De door u te betalen bedragen kunt u op de met hen overeengekomen wijze voldoen. U betaalt dus steeds rechtstreeks aan de betreffende verzekeringsmaatschappij, bank of vermogensbeheerder. Wij maken u erop attent dat als je de bedragen niet tijdig voldoet, u van de betreffende aanbieder een waarschuwing (betalingsherinnering) krijgt. Blijft de betaling uit, dan kan de aanbieder het product zelfs beëindigen en als deze als zekerheid naast de hypothecaire geldlening zijn afgesloten zal de geldverstrekker worden ingelicht en kan in het uiterste geval de woning worden verkocht.

Wat verwachten wij verder van u ?

• Verstrek altijd juiste en volledige gegevens. Dit is erg belangrijk. Bij onjuiste of onvolledige informatie kan de aanbieder uitkeringen weigeren, contracten verbreken of overeenkomsten niet erkennen.
• Informeer ons tijdig en volledig over alle wijzigingen in uw persoonlijke situatie. Zo stelt u ons in staat om uw financiële producten actueel te houden. Het gaat in het bijzonder om wijzigingen in uw persoonlijke situatie (geboorte, scheiding, overlijden, verhuizen etc.), veranderingen in inkomens- en arbeidssituatie of beëindiging van lopende verzekeringen.
• Laat ons weten of u ergens anders verzekeringen hebt lopen. Dit kan essentieel zijn om over- of juist onderverzekering te voorkomen.
• Controleer of alle informatie en bijbehorende documenten die u van ons krijgt klopt. In geval van onjuistheden of onvolledigheden verwachten wij van u dat u deze zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen 10 werkdagen, schriftelijk aan ons doorgeeft.
• Geef ons tijdig (binnen 24 uur voor de afspraak) telefonisch door, als u een afspraak voor een gesprek niet kunt nakomen. Niet nagekomen afspraken en afspraken die niet tijdig zijn afgezegd, kunnen wij bij u in rekening brengen.
• Zorg dat u altijd op tijd uw betalingen nakomt, zodat er geen betalingsachterstanden ontstaan.

Voor alle kosten van de totale hypotheek diensten  zoals oversluiten hypotheek, verhoging hypotheek e.d.  verwijzen wij u naar het menu welke u in het menu structuur hieronder zult vinden met de naam : Alle tarieven dienstverlening.

 

 

 

Geef een reactie